fbpx

Zbieranie danych bezpośrednio — art. 13 RODO

Darmowy podgląd

Poniżej znajdują się informacje jaki Administrator Danych powinien przekazać osobie, której dane przetwarza. Kliknij na informację, aby dowiedzieć się jak powinny one wyglądać w klauzuli obowiązku informacyjnego.

Adresie swojej siedziby i pełnej nazwie

Informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest XYZ Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-255) przy ul. Krakowiaków 78.

Celu zbierania danych i podstawie prawnej

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy o współpracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Innych podmiotach jakim udostępnia dane osobowe

Dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom świadczącym usługi księgowe.

Prawach przysługujących osobom

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo przenoszenia danych. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Danych kontaktowych inspektora ochrony danych, jeżeli został powołany

W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych, zachęcamy do kontaktu z powołanym przez administratora danych, inspektorem ochrony danych pod numerem tel. 0000 (adresem xxx@xxx.com).

Prawnie uzasadnionym interesie- jeżeli przetwarzanie odbywa się na jego podstawie

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w budynku, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie usprawiedliwionym interesem realizowanym przez administratora jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynkach oraz na terenie zarządzanym przez administratora danych, w tym zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, oraz zapewnienie bezpieczeństwa mieniu administratora, pracowników oraz gości.

Okresie, przez który dane osobowe będą przechowywane lub kryteriach jego określania

Dane będą przetwarzane przez okres 1 roku od dnia wygaśnięcia umowy z zastrzeżeniem, iż okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek, z Pani/Pana osobą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej.

Zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

Nie będzie Pan/Pani podlegał-/a na podstawie przekazanych danych zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego

Dane osobowe będą przekazywane do firmy AZY LLC mającej siedzibę w Indiach na podstawie zawartych z nią  standardowych klauzul umownych (SCC).

Czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, warunkiem zawarcia umowy czy osoba jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych

Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie związane z niemożnością zawarcia umowy.

Back to: Szkolenie RODO dla pracowników firm (rozszerzone) > Obowiązki administratorów danych osobowych